Våra tjänster
 

Revision

Idag är revisionen frivillig för de allra minsta företagen men genom den årliga "hälsokontrollen" får företaget och företagaren en oberoende kvalitétssäkring av den finansiella informationen som medför ett ökat förtroende på marknaden samt tillgång till en rådgivare som har full insyn i företaget och har därmed kunskap om de specifika förhållanden som råder i det aktuella företaget. Hur en revision ska utföras är reglerad i lag. I de fall revisionen är frivillig kan granskningen begränsas till särskild överenskommelse, t.ex. en enskild firma som i en upplåningssituation vill ha varulagret granskat eller ett företag som vill förbättra lönsamheten genom att de interna rutinerna granskas för att få förslag på förbättrad intäkts- och kostnadskontroll.

 

Redovisning

Grunden för en företagare att ha god kontroll över sitt företags ekonomi är bokföringen. Förutom att tillgodose lagens krav är en god ordnad bokföring ett styrmedel för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. På byrån följer vi bokföringsbranschens rekommendationer om god redovisningskvalité, REKO. Härigenom säkerställer vi våra kunders behov av trygghet att redovisningen är upprättad enligt gällande regelverk och kan vara det styrmedel den är tänkt att vara. Den löpande redovisningen kan kompletteras med likviditets- och resultatbudgetar för att förstärka styrmedelsfunktionen. I en omvärld där förändringar sker snabbt behövs en god planering och framförhållning. Vi har tillgång till moderna hjälpmedel för en effektiv hantering och kan erbjuda fasta priser. 

 

Skatterådgivning

Skatter är vårt specialområde. Vi kan besvara frågor som: Hur kan vinsten i företaget användas på ett optimalt sätt? Hur kan planering av generationsväxlingar eller försäljning av företaget ske på bästa sätt? Hur tar man in en ny delägare? Eller allehanda dagliga frågor som uppstår. Vi har också god kunskap om andra områden som t.ex. affärsrådgivning och vill utgöra det främsta bollplanket för företagaren.

 

Kontakta oss gärna så vi kan tillgodose ert specifika behov.

 

 

 

Upp   Startsida